el Menjador

Aquest curs 2017/2018 l’AMPA continua assumint la responsabilitat del servei de menjador que cobreix l’horari entre les 12.30 h. i les 15.00 h.  Seguirem treballant amb l’empresa Els Pins a la cuina i amb l’empresa Tot Oci, per al servei de monitoratge i la gestió de menjador.

# Consulta de documents d’interès:
 • Nota informativa gratuïtat menjador curs vinent 2018/19  >Veure document  La sol·licitud de Gratuïtat de menjador escolar es realitzarà ON-LINE,  entre el 4 i el 8 de juny de 2018. L’alumnat que va sol·licitar la Gratuïtat durant el curs 2017/2018 rebrà, el 4 de juny, un SMS en el qual s’indicarà el codi per a accedir al formulari per a renovar la seva inscripció.

ASPECTES GENERALS

# Els torns

El servei de menjador s’organitza en dos torns:

 • De 12.45h a 13.45h => De P3 fins a 1r curs
 • De 13.45h a 14.45h => De 2n fins a 6è curs
# El servei de monitoratge

El menjador compta amb un equip format per tretze monitors i un coordinador de menjador. A més del menjador, els monitors es faran càrrec de l’estona d’esbarjo abans i després de dinar (pati, socioteca, etc.). Els nens i nenes d’Educació Infantil estaran acompanyats per un monitor de referència que restarà amb ells tota l’estona de dinar i pati, fins que els retorni a la seva aula.

# L’atenció diària

Cada matí de 09.00h a 09.45h, la Manoli us atendrà personalment o per telèfon, per a poder informar i notificar qualsevol canvi relatiu al servei de menjador (dietes, absències, etc.). El número de telèfon de contacte del servei de menjador és el 686254741. Més enllà de les 09.45h, us atendrà l’Oriol (coordinador del migdia) des de les 12.30h i fins les 15.00h.

Es lliurarà un informe quadrimestral (desembre i maig) de seguiment dels nens i nenes d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) i Primària (de 1r a 6è) que es quedin fixos a menjador, el qual es farà arribar puntualment a les famílies. En cas que sigui necessari, també es contactarà directament amb la família des de coordinació de menjador, sense esperar a emetre l’informe quadrimestral.

# Els menús

Els menús han estat elaborats per una nutricionista en base als aliments de temporada per a confeccionar una dieta equilibrada i saludable. Els menús inclouen una llista de suggeriments per al sopar, que us poden ajudar a complementar la dieta diària. Seguirem amb productes ecològics de la zona que s’indicaran en el menú que es publicarà mensualment al web de l’AMPA (disponible també en paper al mostrador de menjador). Els monitors treballaran els hàbits saludables durant el dinar per tal d’educar als nens i nenes en aquest aspecte, fet que hem d’intentar reforçar des de casa. El menú podrà variar lleugerament segons disponibilitat de productes.

# Rentar-se les dents

Els nens i nenes a partir de 2n curs (segon torn) poden portar un necesser amb pasta dentífrica i raspall per a rentar-se les dents després del dinar (sota la responsabilitat del propi nen o nena). Cada divendres tornaran el necesser a casa, per netejar-lo i revisar-ne el seu estat.

# Intoleràncies, al·lèrgies alimentàries i requeriments mèdics

Tota la informació mèdica relativa a les intoleràncies o les al·lèrgies alimentàries hauran de ser reportades amb el corresponent certificat mèdic, on s’indicarà els tipus d’aliments que el nen no pot menjar o estar-hi en contacte, així com també el tipus d’actuació que cal dur a terme en cas que el nen es vegi afectat. Aquesta informació, serà recollida per l’escola i transmesa al servei de cuina i als responsables del monitoratge per a que ho gestionin adequadament. Tota la informació mèdica ha d’haver estat entregada abans que el nen iniciï el servei de menjador per a poder planificar i organitzar el seu servei.

# Utilització del servei. Com inscriure’s al servei de Menjador?

Per a poder fer ús del servei de menjador des del primer dia d’escola, és imprescindible haver realitzat adequadament la inscripció amb les dades necessàries per a poder contactar amb la família en cas que existeixi alguna incidència. Les inscripcions al servei de menjador per als usuaris fixos, s’han de realitzar durant el mes d’Agost a través de l’eina de gestió de l’AMPA

https://gestio.annexa-ampa.cat

Aquesta eina de gestió dels socis de l’AMPA  està oberta durant tot el curs  per tal de poder dur a terme modificacions dels dies d’assistència al servei de menjador.

# Els preus 2017/18

Existeixen dues tarifes de menjador per a les famílies sòcies de l’AMPA:

 • a) Per als alumnes fixos de menjador (cada dia de dilluns a divendres o més de tres dies a la setmana) el preu és de 5,80 euros/dia.
 • b) Per als alumnes eventuals (dies puntuals o fixes discontinus de dos o menys dies a la setmana)* el preu és de 6’15 euros/dia.

* En aquest darrer cas, s’haurà de notificar que es queden a dinar i fer el pagament en metàl·lic i per avançat del dia que es farà ús del servei, a la Manoli que estarà al taulell de menjador (de 09.00 h a 09.45 h).

# El pagament

El servei de menjador es carregarà al compte bancari que s’hagi indicat, mitjançant rebut domiciliat del dia 10 al 15 de cada mes. L’import dels rebuts es correspondrà als dies reals que el nen o nena hagi constat com a inscrit o inscrita al servei del mes anterior. Si el nen o nena fix o fix discontinu no es queda a dinar, caldrà avisar a la coordinadora a primera hora del matí perquè no se li cobri el dia o dies que no faci ús del menjador.

Per tal que aquest sistema de pagament sigui possible, el 20 de setembre es cobrarà una bestreta per un import de 80€ als alumnes fixos i de la part proporcional, als alumnes fixos discontinus i als becats. Aquest import, serà descomptat o retornat el mes de juny, o quan el nen o nena deixi el servei de menjador, coincidint amb el darrer rebut de menjador del curs.

# Rebuts retornats

Tot Oci farà el seguiment i reclamació dels rebuts retornats i, si el dia 1 del mes següent no s’ha fet el pagament del servei, el nen o nena a partir d’aleshores, no podrà fer ús del servei de menjador. En cas de devolució de rebut bancari, la comissió que carrega el banc per aquesta devolució, que és de 5 € per rebut, anirà a càrrec de la família.

IMPORTANT:

 1. Per tal que es pugui abonar l’import del servei dels dies que el nen o nena no s’hagi quedat a dinar, és imprescindible comunicar l’absència a la Manoli abans de les 09.45h del matí d’aquell mateix dia.
 2. No es podrà començar el servei de menjador del curs 2017/18 si es tenen  càrrecs pendents del curs anterior
 3. Si no es paga una mensualitat al llarg del curs, l’alumne no podrà continuar fent ús del servei de menjador.

CONTACTE

 • Comissió del Menjador de l’AMPA: Temes exclusivament relacionats amb el menjador (consultes, propostes, comentaris, aclariments, etc)
  >> Correu electrònic: annexa.menjador@gmail.com
 • Gestió administrativa (cobraments, rebuts, etc.):
  >> Tot Oci (Anna): anna@totoci.net
  >> telèfons: 972 24 46 45 (oficina) | 609 31 80 37 (mòbil)